ŻŁOBEK MIEJSKI W GRYFINIE

Edificio de utilidad pública

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano budynek żłobka miejskiego o kubaturze 4 052,50 m3. Przed budową wykonano rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, małej architektury, oświetlenia i innych elementów kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. Budynek żłobka wyposażono w instalacje: elektryczną, teletechniczną, sanitarną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz grzewczą. W ramach prac instalacyjnych branży elektrycznej zamonto- wano: oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu (LED), gniazda wtykowe 230V i 400V, instalację odgromową, kanalizację teletechniczną, instalacje multimedialne, system sieci strukturalnej (LAN), instalację ochrony pożarowej – oświetlenia ewakuacyjnego, czujki dymu i temperatury oraz instalację alarmową zintegrowaną z systemem biura ochrony. Prace instalacyjne branży sanitarnej objęły natomiast: przyłącze wodociągowe, sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczy i kanali- zacji deszczowej, wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, instala- cję wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację hydrantową p.poż., instala- cję kanalizacji sanitarnej, montaż centralnego ogrzewania (w tym ogrzewa- nie podłogowe), instalację ciepła technologicznego oraz instalację wenty- lacji mechanicznej. Przeprowadzono prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowano teren wokół inwestycji – zbudowano drogi wewnętrzne, ciągi piesze, parking dla samochodów osobowych. Inwestycję zrealizowa- no w bardzo krótkim terminie. Całość prac - od podpisania umowy, przez zaprojektowanie żłobka i uzyskanie pozwolenia na budowę, po wybudowa- nie i wykończenie obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - zrealizowano w terminie od maja do grudnia 2016 roku.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: GRYFINO MUNICIPALITY
  • Form: Diseño y construcción
  • Termin realizacji: Maj 2016 – Grudzień 2016
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885