ZAKŁADY KLIPPAN – ANDRENPLAST

Budownictwo Przemysłowe

Kontrakt obejmował zaprojektowanie i wybudowanie jednokondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej w systemie prefabrykatów żelbetowych wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem socjalno-biurowym oraz partero- wym budynkiem portierni i obudowaną wiatą składową. Obiekt został wypo- sażony w szereg nowoczesnych instalacji, w skład których wchodzą m.in.: zewnętrzne sieci i przyłącza ze zbiornikiem retencyjnym, separatorem koalescencyjnym i przepompownią wód deszczowych oraz wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne z systemem kanalizacji deszczowej podciś- nieniowej Geberit Pluvia, ppoż. z zestawem hydroforowym oraz instalacjami c.o. i ciepła technologicznego z odzyskiem ciepła ze sprężarek Largo 36 i Allegro firmy ALUP. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiekt wypo- sażono w instalację gaszenia gazem w systemie gaśniczym NOVEC 1230 z centralą wykrywczo-gaśniczą IGNIS 1520M. W zakładzie zainstalowano wydajną instalację wentylacji mechanicznej z centralami nawiewno- -wywiewnymi i wymiennikiem do odzysku ciepła oraz chłodu. Część biurową wyposażono w klimatyzację wraz z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego z modułowego agregatu skraplającego i agrega- tami rewersyjnymi (pompami ciepła), wykonano również instalację wody lodowej wraz z agregatem. Zakres prac elektrycznych - poza instalacją siłową z dwoma stacjami transformatorowymi - obejmował także nowo- czesne oświetlenie LED, stacje ładowania i podgrzewania samochodów elektrycznych oraz instalacje niskoprądowe: kontrolę dostępu, system SAP, system sygnalizacji włamania i napadu SSWIN oraz system dozoru telewi- zyjnego CCTV. Powierzchnia użytkowa obiektu przekroczyła 18 845 m2.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: KLIPPAN SAFETY LLC
  • Form: Design and build
  • Wartość: > 20 mln
  • Termin realizacji: Maj 2017 – Sierpień 2018
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885